Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

Vũ Văn Kiệm

Mr. Kiệm  0949 666 895

Nguyễn Lê Thu Trinh

Thu Trinh - 0902 234 879

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh 028 3974 3179

 

Hồ Việt Tiến

Hồ Việt Tiến- 0949 666 895

Hồ Thiện Tính

Mr Tính - 0932 044 844