Dao Nguyen Thanh Van

Thanh Van

Mobile: 0932784744

08.39743179

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào

dao.vu@choixanh.net

Mobile: 0905409299

08.39743179

Gia Đạt

Gia Đạt

dat.pham@choixanh.net

Mobile: 0908279259

02839743179

Trần Ngọc Trí

Ngọc Trí

tri.tran@choixanh.net

Mobile: 0937209279

08.39743179

Phòng kế toán

Ngọc Đào

ketoan@choixanh.net

Mobile: 0902373852

08.39743179

Bùi Văn Tú

Van Tu

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0902234879

08.39743179

Trần Ái Nhi

Ái Nhi

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0902879259

08.39743179

Huỳnh Minh Tuấn

Minh Tuấn

tuan.minh@choixanh.net

Mobile: 0986523479

08.39743179

Giám đốc

Ngọc Đào

giamdoc@choixanh.net

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Support Team

Support

support@choixanh.net

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Phòng kỹ thuật

Support

support@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Kỹ thuật Designer

Design

kythuat@choixanh.net

Mobile: 0938789974

08.39743179

Đặng Ngọc Thiên Thanh

Thiên Thanh

digital@choixanh.net

Mobile: 0938789974

08.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

server

server

choixanh@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Hạ Long 170

Ha Long

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179

Support Team

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028.39743179

028.39743179