Dao Nguyen Thanh Van

Thanh Van

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Hạ Long 181

Ha Long

vuong.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0932784744

0932784744

Nguyen Thi Kim Tuoi

Kim Tuoi

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào

dao.vu@choixanh.net

Mobile: 0905409299

08.39743179

Gia Đạt

Gia Đạt

dat.pham@choixanh.net

Mobile: 0908279259

02839743179

Trần Ngọc Trí

Ngọc Trí

tri.tran@choixanh.net

Mobile: 0937209279

08.39743179

Hạ Long Co

Mr Tư

tu.bui@choixanh.net

Mobile: 0934 158 005

08.39743179

Phòng kế toán

Ngọc Đào

ketoan@choixanh.net

Mobile: 0902373852

08.39743179

Nguyễn Trần Trình

Mr Trình

trinh.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0902879259

08.39743179

Trương Thị Thu Diệu

Tiếp Tân

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0932044844

08.39743179

Mr Minh

Mr Minh

hanh.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0902234879

08.39743179

Nguyễn Quang Hậu

Mr Hau

tuan.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0932044844

08.39743179

Huỳnh Minh Tuấn

Minh Tuấn

tuan.minh@choixanh.net

Mobile: 0986523479

08.39743179

Giám đốc

Ngọc Đào

giamdoc@choixanh.net

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Support Team

Support

support@choixanh.net

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Phòng kỹ thuật

Support

support@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Kỹ thuật Designer

Design

kythuat@choixanh.net

Mobile: 0938789974

08.39743179

Van Kip Vuong

Ha Long

layout@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

server

server

choixanh@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Hạ Long 170

Ha Long

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Đặng Ngọc Thiên Thanh

Thiên Thanh

digital@choixanh.net

Mobile: 0938789974

08.39743179