Nguyễn Quốc Vương

My Yen

vuong.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0932784744

0932784744

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào

dao.vu@choixanh.net

Mobile: 0905409299

08.39743179

Gia Đạt

Gia Đạt

dat.pham@choixanh.net

Mobile: 0908279259

08.39743179

Trần Ngọc Trí

Ngọc Trí

tri.tran@choixanh.net

Mobile: 0937209279

08.39743179

Bùi Sinh Tư

Mr Tư

tu.bui@choixanh.net

Mobile: 0934 158 005

08.39743179

Phòng kế toán

Ngọc Đào

ketoan@choixanh.net

Mobile:

08.39743179

Nguyễn Trần Trình

Mr Trình

trinh.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0902879259

08.39743179

Tiếp Tân Choixanh.net

Tiếp Tân

tieptan@choixanh.net

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hồng Hạnh

hanh.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0902234879

08.39743179

Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Tuấn

Mr Tuấn

tuan.nguyen@choixanh.net

Mobile: 0932044844

08.39743179

Huỳnh Minh Tuấn

Minh Tuấn

tuan.minh@choixanh.net

Mobile: 0986523479

08.39743179

Giám đốc

Ngọc Đào

giamdoc@choixanh.net

Mobile: 08.39743179

08.39743179

Phòng kỹ thuật

Support

support@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Kỹ thuật Designer

Mr Sơn

kythuat@choixanh.net

Mobile: 0938789974

08.39743179

Kỹ thuật Layout

Layout

layout@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

server

server

choixanh@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Nguyễn Vũ Duy An

Sales

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0839743179

08.39743179

Vũ Thị Phương Nhi

Digital Marketing

digital@choixanh.net

Mobile: 0938789974

08.39743179